دبیرخانه ریاضی اسد آباد

دبیرخانه ریاضی اسد آباد آماده دریافت نظرات همکاران دوره ابتدایی می باشد

دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی

دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی

یک کیلوگرم =1000 گرم

·         برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.

یک متر  = 100 سانتی متر

·         برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در  100 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر  100 تقسیم می کنیم.

یک متر  =  1000 میلی متر

·         برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر  1000 تقسیم می کنیم.

یک سانتی متر =  10 میلی متر

·         برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در  10 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر  10 تقسیم می کنیم.

یک هکتار = 10000 متر مربع

·         برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در  10000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر  10000 تقسیم می کنیم.

یک کیلومتر = 1000  متر

·         برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.

یک لیتر =1000 سی سی

·         برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.

یک لیتر = 1000 سانتی متر مکعب

·         برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.

یک سی سی = 30 قطره

·         برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در  30 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر  30 تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب = 1000 لیتر

·         برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در  1000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر  1000 تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب=1000000 سانتی متر مکعب

·         برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در  1000000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر  1000000 تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع=1000000 متر مربع

·         برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در  1000000 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر  1000000 تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع=100 هکتار

·         برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در  100 ضرب می کنیم.

·         برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر  100 تقسیم می کنیم.

 


دانستنی های ریاضیات دوره ی ابتدایی

نام شکل

محیط

مساحت

تعداد

خط تقارن

تعداد قطر

مربع 

اندازه یک ضلع × 4

اندازه یک ضلع × خودش

4

2

مستطیل

(طول + عرض) × 2

طول × عرض

2

2

متوازی الاضلاع

(مجموع 2 ضلع متوالی) × 2

قاعده × ارتفاع

ندارد

2

ذوزنقه متساوی الساقین

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

1

2

ذوزنقه قائم الزاویه

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

ندارد

2

لوزی

اندازه یک ضلع × 4

حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2

2

2

مثلث قائم الزاویه

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

ندارد

ندارد

مثلث متساوی الساقین

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

1

ندارد

مثلث متساوی الاضلاع

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

3

ندارد

مثلث مختلف الاضلاع

مجموع سه ضلع

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

ندارد

ندارد

دایره

قطر ×14/3

شعاع × شعاع × 14/3

بی شمار

بی شمار

فرمول حساب کردن تعداد قطرهای چند ضلعی :                                          (3 ـ n ) n   = اقطار چند ضلعی

                                                                                                               2

فرمول بدست آوردن تعداد پاره خط های یک خط :                                 (1 ـ n ) n   = پاره خط های یک خط

                                                                                                            2                   (تعداد نقطه)

 

بخش پذیری

2

اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 ،2  ،4 ،6  و 8 باشند .

3

اعدادی بر 3 بخش پذیرند که  مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.

4

اعدادی بر4 بخش پذیرند که   2 رقم سمت راست آن ها بر  چهار بخش پذیر باشند

5

اعدادی بر  5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها  0 یا  5 باشند .

6

اعدادی بر  6 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.

9

اعدادی بر 9بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند.

10

اعدادی بر  10  بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )

12

اعدادی بر  12 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.

14

اعدادی بر  14 بخش پذیرند که هم بر2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند.

15

اعدادی بر  15 بخش پذیرند که هم بر3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 16:17  توسط روح الدین ناصری ، فردین عزیزی  |